باسعیدو

روستای باسعیدو (باغ سعیدو یا بابا سعیدو در گذشته ) یکی از روستاهای آباد توابعِبخش شهاب شهرستان قشم در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران است.